IOT GOWY ÖNÜMLER ÖNÜMLER

Biz hakda Meiruike

Synag we ölçeg gurallary we ölçegleri boýunça öňdebaryjy pudak.

2006-njy ýylda esaslandyrylan, synag we ölçeg gurallaryny, ölçegleri we degişli önümçilik enjamlaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak üçin bagyşlanan ýokary tehnologiýaly kärhana.

Meruike garaşsyz innowasiýalary talap edýär we howpsuzlyk düzgünlerini, lukmançylyk howpsuzlygy düzgünlerini işläp düzdi we öndürdi,Ultra ýokary woltly naprýa .eniýe ölçeglerine çydamly, Sanly ýokary woltly ölçegler, DC pes garşylyk synagçylary, Akylly güýç ölçegleri (güýç ölçegleri), Çyzykly elektrik üpjünçiligi, WeElektrik üpjünçiligini çalyşmak.

Aýratyn önümler ÖNÜMLER

HABARLAR Dinamiki

1-200R4151SLF 1-200R4152230F7 1-200R4151P1928 1-200R4151F0U1 1-200R415162WK 1-200R4151543157
2022-Mart-Juma

Rk9930a / b programma bilen dolandyrylýan toprak ...

Merrik, täze we köne müşderilere berýän goldawy we ynamy üçin minnetdarlyk bildirýär, bu bolsa bize ylmy we tehnologiki innowasiýalara ünsi jemlemäge, täze önümleri gözlemekde we işläp düzmekde köp adam we maddy serişdeleri goýmaga we önümlerimizi has ylmy taýdan ösdürmäge itergi berýär, awtomatiki ...
2022-Mart-Juma

Basyş synagyny nädip howpsuz ulanmaly?

Neşir ediji: Merrik elektron görnüşi: 197 goýberilen wagty: 2022-03-04 Häzirki wagtda ygtybarly naprýa .eniýe çydamly gural bolsa-da, käbir operatorlaryň özleri ýa-da iş wagtynda daşarky täsiri sebäpli operatorlara belli bir töwekgelçilik döredip biler.Şonuň üçin ýöriteleşen iki kärhana ...
2022-Mart-Juma

Basyş synagyny nädip işletmeli?

Çydamly naprýa .eniýe guraly ýokary woltly güýçlendiriji zynjyrdan (çykyş üçin zerur synag naprýa .eniýesini sazlap bolýar), syzýan tok kesgitleýiş zynjyryndan (duýduryş toguny sazlap bolýar) we görkeziji guraldan (çykyş naprýa .eniýesini we syzýan tok bahasyny gönüden-göni okamak) ybaratdyr.Haçan-da ölçeg ...
2022-Janan-Siş

2022-nji ýylyň Hytaý Täze ýyl baýramçylygy habarnamasy

Kompaniýamyz 24-nji ýanwardan 2022-nji ýylyň 7-nji fewraly aralygynda 15 günlük dynç alar we 8-nji fewralda işe başlar. Bu döwürde e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, dynç alyşda işlänimizden soň ilkinji günümizde jogap bereris .Hytaýyň täze ýyly gutly bolsun.Igolbars ýylynda üstünlik arzuw edýän ...
2021-Dek-Çar

2022-nji ýyl Täze ýyl baýramçylygy barada bildiriş

Hormatly müşderi .Hormatly müşderi.2021-nji ýylda beren goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn.Milli dynç alyş şertnamasyna laýyklykda, kompaniýamyz 1/1/2022 - 3/1/2022 aralygynda 3 gün dynç alar.E-poçta arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Iş günlerinde size jogap bereris.Sag bol ...
2021-Dek-Çar

Aslynda çydamly göwrümi nädip işletmeli ...

Çydamly naprýa .eniýe barlaýjysy ýokary woltly üýtgeşme dolandyryş zynjyryndan (çykyş üçin zerur synag naprýa .eniýesini sazlamaga ukyply), syzýan tok gözegçilik gözegçilik zynjyryndan (duýduryş tokyny sazlamaga ukyply) we gural panelini görkezýän görkezijiden ybarat (t oka. ..
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
  • twitter
  • blogger
Aýratyn önümler, Sahypanyň kartasy, 1000v- 40kv sanly metr, Sanly ýokary woltly metr, Naprýatageeniýe ölçegi, Volokary woltly kalibrleme ölçegi, Volokary woltly sanly metr, Volokary woltly metr, Productshli önümler

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň