Senagat

 • Çydamly naprýa testeniýeli barlaýjyny nädip howpsuz ulanmaly?

  Çydamly naprýa testeniýeli barlaýjyny nädip howpsuz ulanmaly?Bu etapda meniň ynanjymyma laýyk gelýän çydamly naprýa .eniýe barlaýjysy bolsa-da, käbir operatorlaryň özleri ýa-da tutuş iş döwründe daşarky täsirler ýaly kynçylyklar sebäpli operatorlara belli bir howp döredip biler....
  Koprak oka
 • DC elektroniki ýüküň sekiz iş tertibi

  Abstrakt: DC zarýad beriji üýşmeleri, bortdaky zarýad berijileri, elektrik elektronikasyny we ş.m. synmak uses Ereýän predohranitelleriň we röleleriň garramagy power Elektrik batareýalarynyň, gurşun kislotasynyň batareýalarynyň we ýangyç öýjükleriniň zarýad beriş synagy intelligent Akylly önümçilik we senagat hereketlendirijileriniň howpsuzlygy synagy ( pilotsyz ýük awtoulaglary, robotlar, ...
  Koprak oka
 • DC elektroniki ýükleriň dizaýn esaslary

  DC elektron ýüküniň yzygiderli zynjyrynda, her nokatda tok birmeňzeş we zynjyr hemişelik tok bilen işlemeli.Bir komponentden akýan tok yzygiderli zynjyrda dolandyrylýança, gözegçilik edýän hemişelik tok çykaryşymyz gazanyp bolar.Simpleönekeý zyýany ...
  Koprak oka
 • Global senagatyň ululygy we ösüş mümkinçilikleri: 2021-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli garşylyk synag bazary

  Global senagatyň ululygy we ösüş mümkinçilikleri: 2021-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli garşylyk synag bazary

  Global Senagat Ölçegi we Ösüş Mümkinçilikleri: Garşylyk Synag bazary 2021-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli global içerki garşylyk synag bazaryndaky dünýä hasabaty, global içerki garşylyk synag bazary barada iň soňky hasabat, pudak we möhüm bazar meýilleri, şol sanda .. .
  Koprak oka
 • Hipot synagy näme?

  Hipot synagy näme?

  Gipot synagy, ýerüsti baglanyşyk synagy bilen bilelikde (ulanylýan ýerlerde) önümçilik liniýasynda elektrik howpsuzlygyny barlamak üçin esasy synaglary emele getirýär.Potokary potensial synag adalgasyndan alnan gipot synagy, ýokary woltly synag astyndaky enjama gönüden-göni ulanylmagydyr.Synag naprýa .eniýesi adatça m ...
  Koprak oka
 • Sanly basyş ölçegini gündelik ulanmak üçin seresaplyklar

  Sanly basyş ölçegini gündelik ulanmak üçin seresaplyklar

  Sanly basyş ölçegi ýokary takyklyk, ýokary durnuklylyk, ýalňyşlyk ≤ 1%, içerki elektrik üpjünçiligi, mikro energiýa sarp edilişi, poslamaýan polat gabygy, güýçli gorag, owadan we nepis häsiýetlere eýe.Dürli ugurlarda giňden ulanylýan umumy ölçeg guralydyr.Bu gorkunç bolup biler ...
  Koprak oka
 • Möhüm ulanmak we takyk sanly basyş ölçeginiň esasy elementleri

  Möhüm ulanmak we takyk sanly basyş ölçeginiň esasy elementleri

  Nebit, himiýa senagaty, elektrik energiýasy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Bir funksiýa bilen takyk sanly basyş ölçegi asyl takyk görkeziji basyş ölçegini çalşyp biler.Elektrik energiýasy, metallurgiýa, nebit, himiýa senagaty, ölçeg ulgamy indu ...
  Koprak oka
 • Naprýatageeniýe synagyny nädip howpsuz ulanmaly?

  Naprýatageeniýe synagyny nädip howpsuz ulanmaly?

  Häzirki wagtda naprýatageeniýe synagyndan ygtybarly çydamly bolsa-da, işiň dowamynda operatorlaryň özleri ýa-da daşarky dünýä täsiri ýaly käbir meseleler sebäpli operatorlara belli bir töwekgelçilik döredip biler.Şonuň üçin naprýatageeniýe synagyna garşy durmak üçin ýöriteleşen kärhanalaryň ikisi-de ...
  Koprak oka
 • AC / DC-iň işleýşi we saýlama usuly naprýa .eniýe barlaýjysyna çydamly

  AC / DC-iň işleýşi we saýlama usuly naprýa .eniýe barlaýjysyna çydamly

  AC / DC naprýatageeniýe synagyna çydamly, synagdan geçen enjamlary gaty berk elektrik gurşawyna sezewar etmekdir.Önüm bu agyr elektrik gurşawynda kadaly ýagdaýy saklap bilýän bolsa, adaty gurşawda kadaly işlemegini hem dowam etdirip biljekdigini kesgitläp bolýar.Umuman, önümçilikden soň ...
  Koprak oka
 • Gural bilimleri - wolt barlaýjynyň sim usuly we synag ädimleri

  Gural bilimleri - wolt barlaýjynyň sim usuly we synag ädimleri

  Sim geçiriş usuly we naprýa .eniýäniň synag ädimleri çydamly naprýatageeniýe synagy diýilýän funksiýa görä, elektrik izolýasiýa güýç synagy, dielektrik güýç synagy we ş.m. diýlip atlandyrylyp bilner. Üçin...
  Koprak oka
 • Sanly skanerler hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Sanly skanerler hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Adaty ýol synagy görnüşi hökmünde sanly skaner synag meýdançasynyň simsiz gurşawyny hakykatdanam görkezýär.CW (üznüksiz tolkun) signal synagynda, tor optimizasiýasy ýol synagynda we otag paýlaýyş ulgamlary üçin tor optimizasiýasy işinde ulanylýar.Geliň, C-e göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • Izolýasiýa garşylyk synagynyň synag usuly näme?

  Izolýasiýa garşylyk synagynyň synag usuly näme?

  Izolýasiýa garşylyk synagy (Akylly goşa displeý izolýasiýa garşylyk synagy hem diýilýär) izolýasiýa garşylygyny ölçemek üçin ulanylýan synaglaryň üç görnüşi bar.Her synag, synag astyndaky enjamyň aýratyn izolýasiýa aýratynlyklaryna ünsi jemläp, öz usulyny ulanýar.Ulanyjy T saýlamaly ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
 • twitter
 • blogger
Aýratyn önümler, Sahypanyň kartasy, Naprýatageeniýe ölçegi, Sanly ýokary woltly metr, Volokary woltly sanly metr, Statokary statiki naprýa .eniýe ölçegi, Volokary woltly kalibrleme ölçegi, Volokary woltly metr, Productshli önümler

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň